PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH HOÀ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai06:16:26 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai06:16:23 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai06:16:20 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
4Khách vãng lai06:16:15 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
5Khách vãng lai06:16:09 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
6Khách vãng lai06:16:05 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
7Khách vãng lai06:15:59 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai06:15:51 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
9Khách vãng lai05:14:45 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
10Khách vãng lai05:12:30 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
11Khách vãng lai05:05:03 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
12Khách vãng lai05:01:59 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
13Khách vãng lai04:58:34 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
14Khách vãng lai04:52:06 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24007
15Khách vãng lai04:51:18 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=22023
16Khách vãng lai04:38:58 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24051
17Khách vãng lai04:12:16 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
18Khách vãng lai03:47:28 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24293
19Khách vãng lai03:36:20 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
20Khách vãng lai03:33:48 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
21Khách vãng lai03:25:06 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
22Khách vãng lai03:25:03 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai03:21:12 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
24Khách vãng lai03:14:47 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
25Khách vãng lai02:56:20 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Khách vãng lai02:33:14 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23988
27Khách vãng lai02:06:27 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
28Khách vãng lai02:06:22 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
29Khách vãng lai01:55:02 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
30Khách vãng lai01:51:01 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai01:36:09 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23981
32Khách vãng lai01:24:23 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
33Khách vãng lai01:07:22 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
34Khách vãng lai00:41:46 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24111
35Khách vãng lai00:00:41 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
17 11 2018