PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH HOÀ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai12:25:28 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai12:25:23 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai12:25:19 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
4Khách vãng lai12:25:14 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
5Khách vãng lai12:25:08 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
6Khách vãng lai12:25:03 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
7Khách vãng lai12:24:55 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai12:24:47 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
9Khách vãng lai11:15:33 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6172
10Khách vãng lai11:03:09 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=T%25u0110TC-00071
11Khách vãng lai10:06:16 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23985
12Khách vãng lai09:51:50 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13admin09:06:27 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14admin09:06:14 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
15Khách vãng lai09:06:08 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai09:05:55 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai08:32:21 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
18Khách vãng lai08:21:54 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=GK2-00052
19Khách vãng lai07:31:07 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai07:27:25 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Khách vãng lai07:26:32 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
22Khách vãng lai07:00:57 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24043
23Khách vãng lai06:52:41 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
24Khách vãng lai06:35:54 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
25Khách vãng lai06:28:32 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
26Khách vãng lai05:00:47 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKC-00265
27Khách vãng lai04:39:26 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
28Khách vãng lai04:36:51 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24122
29Khách vãng lai04:34:11 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay_full_default.aspx
30Khách vãng lai04:01:12 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6176
31Khách vãng lai03:50:13 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24120
32Khách vãng lai03:42:39 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
33Khách vãng lai03:23:27 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=333
34Khách vãng lai02:55:22 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24004
35Khách vãng lai02:51:53 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
36Khách vãng lai02:41:52 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24038
37Khách vãng lai02:16:34 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24349
38Khách vãng lai02:03:48 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=337
39Khách vãng lai01:56:48 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=T%C4%90TC-00069
40Khách vãng lai01:54:10 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
41Khách vãng lai01:52:17 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKC-00282
42Khách vãng lai01:31:02 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23839
43Khách vãng lai01:17:41 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24124
44Khách vãng lai00:55:34 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_gioi_thieu_sach_1.aspx
45Khách vãng lai00:41:16 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
46Khách vãng lai00:13:07 http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24359
24 1 2019